Leonid Brezhnev

brezhnev

Biden’s Brezhnev vibes

4 December 2020 2:01 am

Like many other Americans who had the misfortune to live under socialism, I’ve been having lots of flashbacks lately. In…